(دسترسی سریع به وام، ضامن و سرمایه...)

قدم اول
قدم دوم
قدم سوم
آگهی
وام ها
( وام های فروشی ، وام های مشارکتی ، خریداران وام)
آگهی
ضمانت ها
( چک و سفته ، کسر از حقوق ، جواز کسب ، سند و نیازمندان به ضمانت)
آگهی
تامین سرمایه ها
( وام های آزاد ، سرمایه گذاران ، شراکت و نیازمندان به سرمایه )